DMR Dent Diş Kliniği
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

   DMR Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (‘DMR Dent’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği

   Aydınlatma yükümlüsü olan Veri Sorumlusu, Beşiktaş Vergi Dairesine 3020520645 sicil numarası ile kayıtlı, 3316939218 mersis numaralı ve “Levent Mah. Levent Cad. No :18 /2 Beşiktaş İstanbul” adresinde diş kliniği bulunan “DMR Dent” markası olarak faaliyet göstermektedir.


2. Veri Sahiplerinin İşlenen Kişisel Verileri

 - Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız başta olmak üzere cinsiyetiniz, doğum tarihiniz gibi veriler, sosyal medya hesabınız üzerinden bizimle iletişim kurmuş olduğunuz ve/veya paylaşmış olduğunuz takdirde bulunan platformda kullandığınız takma adlarınız (‘nickname’),
- İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, sabit ve cep telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, instagram vb. sosyal medya hesap bilgileriniz,
- Ses ve Görüntü Kayıtları: Kliniğimiz çağrı merkezi ile yaptığınız sesli görüşme kayıtlarınız, kliniğimiz içinde yer alan güvenlik kameraları ile yapılan kayıtlar, tıbbi görüntüleme kayıtları,
- Finansal ve Sigortaya İlişkin Veriler: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, fatura keşide edilebilmesi için gerekli olan bilgileriniz gibi finansal verileriniz, SGK ya da özel sigorta verileriniz,
- Sağlık Bilgileriniz: Tıbbi teşhis ve tedavi sürecinde merkezimizde yapılan her türlü tıbbi işleme ilişkin kayıtlar, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi görüntüleme bilgileriniz, gerekli olduğu ölçüde önceki döneme ilişkin sağlık verileriniz, tedavi geçmişiniz, teşhis ve/veya tedavi sürecinde elde edilen her türlü sağlık verileriniz,
- İnternet sitemiz, İnstagram hesabımız, Facebook hesaplarımız üzerinden bizimle paylaşmış olduğunuz verileriniz, çerez verileri,
Saydıklarımız dışında tıbbi teşhis ve tedavi sürecinin aksamadan ve güven içinde yürütülebilmesi, gerekli planlamanın yapılabilmesi, tarafınızla iletişim kurabilmemiz, sizi ilgilendirebilecek konularda bilgi verilebilmesi, kampanya ve yeniliklerden haberdar edilebilmeniz, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için doğrudan tarafınızca sağlanan başkaca kişisel verilerin elde edilmesi ve sonraki paragrafta belirteceğimiz amaçlarla sınırlı olarak işlenmesi de söz konusu olabilecektir.


3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

   Elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla DMR Dent tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak:
- Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, DMR Dent tarafından sunulmasını talep ettiğiniz/etmek istediğiniz tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi, tıbbi ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli tedavilerin uygulanabilmesi,
- Uygulanan tedaviler sonrasında DMR Dent personeli tarafından durumunuzun takip edilmesi,
- Sağlık hizmetlerine ilişkin faturalama, muhasebe işlemleri ve sigorta işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülebilmesi,
- DMR Dent tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
- DMR Dent tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- DMR Dent tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
- DMR Dent’in sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması ve denetiminin sağlanması,
- DMR Dent’in hukuki ve sözleşmeden doğan işlemlerinin yürütülmesi ile fiziki güvenliğin sağlanması,
amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.


4. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması ve Aktarım Amacı

   Kişisel verileriniz, önceki paragrafta bahsettiğimiz işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.


5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

   Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca, diğer bir kısım bilgileriniz ise DMR Dent klinik içi kapalı devre kamera kayıtları, giriş çıkışlarda alınan ziyaretçi kayıtları vb. gibi fiziksel ya da elektronik yollarla temin edilmektedir.
Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ve bunların elde edilme yöntemleri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:
- Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Görüntü ve ses kayıt cihazları, çerezler veya diğer vasıtalarla otomatik toplanan kişisel veriler.
- Veri Sahibi Tarafından Sağlanan Kişisel Veriler: Fiziksel olarak ya da telefon, sosyal medya hesapları (İnstagram vb.), Whatsapp, internet sitemiz ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız her türlü kişisel veriler.
- Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: İş ortakları, tıbbi görüntüleme merkezleri, laboratuvar gibi diğer üçüncü kişilerin (daha önce bu kişilere sağlamış olduğunuz izniniz kapsamında) ilettikleri kişisel veriler.


6. Kişisel Verilerinizi Toplamadaki Hukuki Sebep

   Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.


7. Veri Sahiplerinin Hakları

   Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.dmrdent.com/iletisim.html linkindeki bilgilerle bizimle iletişime geçerek ulaştırabilirsiniz. Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Data1